با نام تجاری پشه مرهم سبز- نام تجاری پشه مرهم سبز ,حشره کش تری کلروفن آریا- با نام تجاری پشه مرهم سبز ,این حشره کش با نام تجاری دیپترکس و فرمولاسیون های (ec 50%)، (wp 80%)، (sp 80%) و (p 96%) در بازار تولید می شود.این سم حشره کش عصبی بوده که با مهار آنزیم کولین استراز سبب مرگ حشرات می شود ...با نام تجاری پشه مرهم سبزحشره کش تری کلروفن آریا- با نام تجاری پشه مرهم سبز ,این حشره کش با نام تجاری دیپترکس و فرمولاسیون های (ec 50%)، (wp 80%)، (sp 80%) و (p 96%) در بازار تولید می شود.این سم حشره کش عصبی بوده که با مهار آنزیم کولین استراز سبب مرگ حشرات می شود ...فروشگاه آنلاین کشاورزی دیبای سبز.دیازینون (پازودکس)

این آفتکش در بازار با نامهای تجاری بازودین Basudin EC , WP , O , D , G , TC , SC و دیاکاپ Diacap SC30% وجود دارد. ديازينون از گروه حشره كشهاي فسفره آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوئيك بوده كه تا حدي خاصيت سيستميك و نفوذي دارد.

با تامین کننده تماس بگیرید

با نام تجاری پشه مرهم سبز

حشره کش تری کلروفن آریا- با نام تجاری پشه مرهم سبز ,این حشره کش با نام تجاری دیپترکس و فرمولاسیون های (ec 50%)، (wp 80%)، (sp 80%) و (p 96%) در بازار تولید می شود.این سم حشره کش عصبی بوده که با مهار آنزیم کولین استراز سبب مرگ حشرات می شود ...

با تامین کننده تماس بگیرید

فروشگاه آنلاین کشاورزی دیبای سبز.دیازینون (پازودکس)

این آفتکش در بازار با نامهای تجاری بازودین Basudin EC , WP , O , D , G , TC , SC و دیاکاپ Diacap SC30% وجود دارد. ديازينون از گروه حشره كشهاي فسفره آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوئيك بوده كه تا حدي خاصيت سيستميك و نفوذي دارد.

با تامین کننده تماس بگیرید

با نام تجاری پشه مرهم سبز

حشره کش تری کلروفن آریا- با نام تجاری پشه مرهم سبز ,این حشره کش با نام تجاری دیپترکس و فرمولاسیون های (ec 50%)، (wp 80%)، (sp 80%) و (p 96%) در بازار تولید می شود.این سم حشره کش عصبی بوده که با مهار آنزیم کولین استراز سبب مرگ حشرات می شود ...

با تامین کننده تماس بگیرید

فروشگاه آنلاین کشاورزی دیبای سبز.دیازینون (پازودکس)

این آفتکش در بازار با نامهای تجاری بازودین Basudin EC , WP , O , D , G , TC , SC و دیاکاپ Diacap SC30% وجود دارد. ديازينون از گروه حشره كشهاي فسفره آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوئيك بوده كه تا حدي خاصيت سيستميك و نفوذي دارد.

با تامین کننده تماس بگیرید

فروشگاه آنلاین کشاورزی دیبای سبز.دیازینون (پازودکس)

این آفتکش در بازار با نامهای تجاری بازودین Basudin EC , WP , O , D , G , TC , SC و دیاکاپ Diacap SC30% وجود دارد. ديازينون از گروه حشره كشهاي فسفره آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوئيك بوده كه تا حدي خاصيت سيستميك و نفوذي دارد.

با تامین کننده تماس بگیرید

با نام تجاری پشه مرهم سبز

حشره کش تری کلروفن آریا- با نام تجاری پشه مرهم سبز ,این حشره کش با نام تجاری دیپترکس و فرمولاسیون های (ec 50%)، (wp 80%)، (sp 80%) و (p 96%) در بازار تولید می شود.این سم حشره کش عصبی بوده که با مهار آنزیم کولین استراز سبب مرگ حشرات می شود ...

با تامین کننده تماس بگیرید

فروشگاه آنلاین کشاورزی دیبای سبز.دیازینون (پازودکس)

این آفتکش در بازار با نامهای تجاری بازودین Basudin EC , WP , O , D , G , TC , SC و دیاکاپ Diacap SC30% وجود دارد. ديازينون از گروه حشره كشهاي فسفره آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوئيك بوده كه تا حدي خاصيت سيستميك و نفوذي دارد.

با تامین کننده تماس بگیرید