اردوگاه موریا در معرض خطر شیوع ویروس کرونا - InfoMigrants- اردوگاه جیب شستشوی دست ,با توجه به خطر شیوع ویروس کرونا در اردوگاه موریا که در جزیره لیسبوس یونان قرار دارد، سازمان های حامی پناهجویان از اتحادیه اروپا و آلمان می خواهند که علاوه بر کودکان، افراد مسن و بیمار را نیز از این جا بیرون بیاورند.اردوگاه موریا در معرض خطر شیوع ویروس کرونا - InfoMigrantsبا توجه به خطر شیوع ویروس کرونا در اردوگاه موریا که در جزیره لیسبوس یونان قرار دارد، سازمان های حامی پناهجویان از اتحادیه اروپا و آلمان می خواهند که علاوه بر کودکان، افراد مسن و بیمار را نیز از این جا بیرون بیاورند.با گسترش ویروس کرونا، گروه امداد خواستار دسترسی به شمال ...

این کمیته گفت که مرکز قرنطینه ویروس کرونا در این اردوگاه با کمبود تجهیزات محافظت شخصی، «ایستگاه های ناکافی برای شستشوی دست، ازدحام بیش از حد تختخواب ها و ظرفیت محدود برای کارمندان» روبرو بود.

با تامین کننده تماس بگیرید

با گسترش ویروس کرونا، گروه امداد خواستار دسترسی به شمال ...

این کمیته گفت که مرکز قرنطینه ویروس کرونا در این اردوگاه با کمبود تجهیزات محافظت شخصی، «ایستگاه های ناکافی برای شستشوی دست، ازدحام بیش از حد تختخواب ها و ظرفیت محدود برای کارمندان» روبرو بود.

با تامین کننده تماس بگیرید

با گسترش ویروس کرونا، گروه امداد خواستار دسترسی به شمال ...

این کمیته گفت که مرکز قرنطینه ویروس کرونا در این اردوگاه با کمبود تجهیزات محافظت شخصی، «ایستگاه های ناکافی برای شستشوی دست، ازدحام بیش از حد تختخواب ها و ظرفیت محدود برای کارمندان» روبرو بود.

با تامین کننده تماس بگیرید

با گسترش ویروس کرونا، گروه امداد خواستار دسترسی به شمال ...

این کمیته گفت که مرکز قرنطینه ویروس کرونا در این اردوگاه با کمبود تجهیزات محافظت شخصی، «ایستگاه های ناکافی برای شستشوی دست، ازدحام بیش از حد تختخواب ها و ظرفیت محدود برای کارمندان» روبرو بود.

با تامین کننده تماس بگیرید

اردوگاه موریا در معرض خطر شیوع ویروس کرونا - InfoMigrants

با توجه به خطر شیوع ویروس کرونا در اردوگاه موریا که در جزیره لیسبوس یونان قرار دارد، سازمان های حامی پناهجویان از اتحادیه اروپا و آلمان می خواهند که علاوه بر کودکان، افراد مسن و بیمار را نیز از این جا بیرون بیاورند.

با تامین کننده تماس بگیرید

با گسترش ویروس کرونا، گروه امداد خواستار دسترسی به شمال ...

این کمیته گفت که مرکز قرنطینه ویروس کرونا در این اردوگاه با کمبود تجهیزات محافظت شخصی، «ایستگاه های ناکافی برای شستشوی دست، ازدحام بیش از حد تختخواب ها و ظرفیت محدود برای کارمندان» روبرو بود.

با تامین کننده تماس بگیرید

اردوگاه موریا در معرض خطر شیوع ویروس کرونا - InfoMigrants

با توجه به خطر شیوع ویروس کرونا در اردوگاه موریا که در جزیره لیسبوس یونان قرار دارد، سازمان های حامی پناهجویان از اتحادیه اروپا و آلمان می خواهند که علاوه بر کودکان، افراد مسن و بیمار را نیز از این جا بیرون بیاورند.

با تامین کننده تماس بگیرید

اردوگاه موریا در معرض خطر شیوع ویروس کرونا - InfoMigrants

با توجه به خطر شیوع ویروس کرونا در اردوگاه موریا که در جزیره لیسبوس یونان قرار دارد، سازمان های حامی پناهجویان از اتحادیه اروپا و آلمان می خواهند که علاوه بر کودکان، افراد مسن و بیمار را نیز از این جا بیرون بیاورند.

با تامین کننده تماس بگیرید